Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

W naszej parafii odbywa się 2 letnie przygotowanie w grupach wiekowych. Po tym okresie, jeśli kandydat wypełni powzięte zobowiązana może przystąpić do Sakramentu.

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie mogą przesłać rodzice kandydata SMSem lub telefonicznie powiadomić opiekuna grupy, do której zapisał się kandydat.
 4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
 5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.
 6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały z klasztornej furty (w godzinach urzędowania).
 7. Spotkania formacyjne wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu według ustalonego grafiku. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. Terminy spotkań można sprawdzić na stronie internetowej parafii.
 8. W razie niemożliwości uczestniczenia w spotkaniu swojej grupy istnieje możliwość przyjścia na spotkanie grupy równoległej. Należy powiadomić o tym wcześniej opiekuna swojej grupy.
 9. Oprócz spotkań formacyjnych przeciętnie raz w miesiącu odbywać się będą celebracje liturgiczne. Obowiązek dowiadywania się o terminie celebracji spoczywa na kandydacie. Terminy celebracji można sprawdzić na stronie internetowej parafii. Obecność na celebracjach jest rekomendowana i jest wyrazem własnej troski kandydata o duchowe przygotowanie.
 10. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków.
 11. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

****************************************************************************************************************************

Rok I przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

Grupa I

Opiekunowie:  o. Mariusz Płuciennik i p. Elżbieta Holica
Spotkania w środy o godz. 1500

Czerwiec

9.06. – Spotkanie formacyjne

13.06 – niedziela – spotkanie na zakończenie

Grupa II

Opiekunowie: s. Dominika Moskal, p. Iwona Borek

Spotkania w czwartki o godz. 1600 w Eliaszówce

Czerwiec

13.06 – niedziela- spotkanie na zakończenie

*************************************************************************************************************************

Rok II przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

Opiekun: o. Marcin Siemek O. Carm.

 Uczestnik przygotowań jest zobowiązany uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych oraz celebracjach liturgicznych.

Terminarz spotkań:

 • 27. V 2021r. – czwartek, godz. 17.00
 • 01. VI 2021 r. – ostatnie spotkanie!, środa godz. 17.00. OBOWIĄZKOWE!
 • 14. VI 2021r. – Nabożeństwo pokutne ze spowiedzią; poniedziałek, o godz. 18.00, Msza św., godz. 19.00, a po niej próba liturgiczna.
 • 15. VI 2021r. – Sakrament bierzmowania; wtorek o godz. 17.00. Do kościoła przychodzimy o 1630, aby w spokoju zająć swoje miejsce i w skupieniu oczekiwać na rozpoczęcie uroczystości.