Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK 1213)
Chrzest jako to pierwszy i najpotrzebniejszy sakramentem otwiera nam drogę do ważnego przyjmowania innych sakramentów. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechami i pogłębiania wiary.

Bazylika Nawiedzenia NMP jest kościołem parafialnym, z tego względu sakrament chrztu  jest udzielany na zwykłych zasadach.

Dokumenty wymagane do sakramentu chrztu:

1. akt urodzenia dziecka,
2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
– w wypadku związku cywilnego – akt ślubu

3. dane chrzestnych:
• imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania
• zaświadczenie z Parafii zamieszkania

4. pozwolenie na udzielenie sakramentu chrztu z Parafii zamieszkania, gdy do sakramentu chrztu zgłaszana jest osoba spoza Parafii Nawiedzenia NMP

Chrzestnym może być wyłącznie osoba po bierzmowaniu, wierząca i praktykująca.

Sakrament Chrztu Świętego jest ważnym wydarzeniem religijnym. Dlatego konieczne są wszystkie wymagane dokumenty i równie ważna świadomość odpowiedzialności za wychowanie religijne dziecka, a więc świadectwo wiary samych rodziców.

Sakramentu Chrztu udzielany jest w naszej Bazylice:
w drugą sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00
w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz.13.30
drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy podczas Mszy św. o godz. 13.30

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

W naszej parafii odbywa się 2 letnie przygotowanie w grupach wiekowych. Po tym okresie, jeśli kandydat wypełni powzięte zobowiązana może przystąpić do Sakramentu.

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

 1. Zaangażowany udział w szkolnej katechezie.
 2. Systematyczny udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje powoduje przerwanie przygotowania. Nieobecności należy usprawiedliwić w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie mogą przesłać rodzice kandydata SMS-em lub telefonicznie powiadomić opiekuna grupy.
 3. Kandydat zachowujący się w sposób niewłaściwy może zostać wyproszony.
 4. Powinien on wykazać się znajomością podstawowych prawd religijnych oraz znajomością Sakramentu bierzmowania.
 5. Otrzymuje on na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Osoby nieobecne na spotkaniu, zobowiązane są w najbliższym czasie odebrać swoje materiały od prowadzącego przygotowanie.
 6. Spotkania formacyjne kandydatów odbywają się 2 razy w miesiącu według ustalonego porządku. Oprócz spotkań formacyjnych, raz w miesiącu odbywać się będą celebracje liturgiczne. Terminy celebracji można sprawdzić na stronie internetowej parafii. Obecność na celebracjach zalecana i jest wyrazem troski kandydata o duchowe przygotowanie.
 7. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków.
 8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu do Sakramentu bierzmowania.

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

I rok przygotowania uczniów klas siódmych do Sakramentu Bierzmowania

Opiekunowie – p. Paweł Zegartowski i p. Agnieszka Werkowicz

Spotkania w I i III czwartek miesiąca o godz. 16.30. w Eliaszówce

II rok przygotowania uczniów klas ósmych do Sakramentu Bierzmowania

Opiekunowie – o. Mariusz Placek, p. Iwona Borek

Sakramentu Bierzmowania udzieli młodzieży w naszej Bazylice, Ks. bp Janusz Mastalski dnia 6 czerwca 2023r., podczas Mszy św. o godz. 17.00

Grupa II środowa , godz. 16.00 – 17.00 Eliaszówka

opiekun: o. Mariusz Placek

Grudzień

7.12. – godz. 16.00, spotkanie

Sobota spotkanie ze wspólnotą modlitewno – ewangelizacyjną (termin do ustalenia)

Styczeń

11.01. – godz. 16.00, spotkanie

25.01. – godz. 16.00, spotkanie

Luty

22.02. – godz. 16.00, spotkanie

Marzec

8.03. – godz. 16.00, spotkanie

22.03. – godz. 16.00, spotkanie

Droga krzyżowa – piątek godz. 20:00 (termin do ustalenia z prowadzącym grupę)

Uczestnictwo w Rekolekcjach Wielkopostnych

Kwiecień

6.04. – 9.04.  czynne uczestnictwo w Triduum Paschalnym

19.04. – godz. 16.00, spotkanie

26.04. – godz. 16.00, spotkanie

Maj

Celebracja sakramentu pokuty (termin zostanie podany w późniejszym czasie)

10.05. – godz. 16.00, spotkanie

Czerwiec

Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

Grupa I czwartkowa,

Opiekun: p. Iwona Borek

Godz 16.00. – 17.00. – Eliaszówka

Grudzień

8.12. – godz. 16.00., spotkanie

Sobota – spotkanie ze wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną

Styczeń

12.01.– godz. 16.00. spotkanie

26.01.– godz. 16.00, spotkanie

Luty

23.02. – godz. 16.00., spotkanie

Marzec

9.03. – godz. 16.00., spotkanie

23.03.– godz. 16.00., spotkanie

Droga krzyżowa – piątek godz. 20.00 (termin do ustalenia z prowadzącym grupę)

Uczestnictwo w Rekolekcjach Wielkopostnych

Kwiecień

6.04. – 9.04.  – czynne uczestnictwo w Triduum Paschalnym

13.04 – godz. 16.00., spotkanie

27.04. – godz. 16.00., spotkanie

Maj

Celebracja sakramentu pokuty (termin zostanie podany w późniejszym czasie)

11.05. – godz. 16.00. spotkanie

Czerwiec

Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

I Komunia Święta

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia. (KKK 1324-1327)

Sakrament pokuty

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. (KKK1422)

Sakrament pokuty jest sprawowany w naszej Bazylice:

– w dni powszednie: 6.00 – 9.30; 11.30; 16.00 ; 18.30

– w niedziele i święta podczas każdej Mszy świętej.

Penitent, który chce przystąpić do sakramentu pokuty powinien wypełnić następujące warunki:

 1. Rachunek sumienia

 2. Żal za grzechy

 3. Mocne postanowienie poprawy

 4. Szczera spowiedź

 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Małżeństwo

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1, 28). (KKK 1604)

Małżeństwo sakramentalne jest instytucją, którą w sposób szczególny chroni prawo kościelne.

Właściwym miejscem ślubu i wszelkich formalności, związanych z procedurami ślubnymi, jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

Pierwszym krokiem jest rezerwacja terminu. Należy to uczynić osobiście w kancelarii lub telefonicznie: tel. 12-632-67-52 wew. 116. Zalecamy jednak zgłosić się do kancelarii osobiście, aby dowiedzieć się o wszystkich niezbędnych informacjach w sprawach procedur ślubnych.

Kolejny krok to rezerwacja terminu spisania protokołu, jeśli będzie on spisywany w naszej parafii, na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Spisując protokołu należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Metrykę chrztu (ważna 6 miesięcy do dnia spisania protokołu)

2. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli brak tej informacji w metryce chrztu)

3. Dokument ukończenia katechizacji (indeks, ostatnie świadectwo szkolne)

4. Dokument ukończenia kursu przedmałżeńskiego

5. Dowód osobisty

6. Dokumenty do małżeństwa z USC

7. Zezwolenie na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa (jeśli oboje narzeczeni są spoza parafii)

Namaszczenie chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (KKK 1499)

Warto przypomnieć, że sakrament chorych jest przeznaczony dla ludzi przytomnych. Stąd też kapłana wzywamy, kiedy chory jest przytomny, pragnie się wyspowiadać, przyjąć Komunię św. i namaszczenie świętymi olejami. Co przygotować? Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik z krzyżem, zapaloną świecą, wodą święconą, kropidłem, ręczniczkiem oraz szklanką z wodą. Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego.

Wezwanie do chorych i umierających można zgłaszać w każdej chwili pod numerem tel.: 12 -632-67-52 lub 782-139-777

Od wielu lat w naszej parafii zwyczajem jest, że odwiedzamy chorych z Komunią św. w niedziele i I piątki miesiąca od godz. 9.00.