Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

W naszej parafii odbywa się 3 letnie przygotowanie w grupach wiekowych. Po tym okresie, jeśli kandydat wypełni powzięte zobowiązana może przystąpić do Sakramentu.

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. (Kandydat ma możliwość wyboru terminu spotkania, ewentualnie po uzgodnieniu z prowadzącym na zamianę spotkania na inny sposób odpracowania). Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać, najpóźniej na kolejnym spotkaniu.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).

7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych, Miesięczniku Sanktuarium i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Rok II

Opiekun: o. Adam Matoryn O. Carm.

Prowadzący: Krzysztof Kordylewski i Tomasz Korta

Harmonogram

9.X. - niedziela, Msza św. i spotkanie organizacyjne - 1630

27.X. - czwartek, Różaniec - 1815

8.XI. - wtorek - 1630

30.XI. - środa, Roraty - 600

6.XII. - wtorek - 1630

11.XII. - niedziela, zawierzenie Matce Bożej - 1630

15.I. - niedziela, opłatek - 1630

9.III. - czwartek, Droga Krzyżowa - 1730

12.III. - niedziela, Msza św. + Gorzkie Żale - 1630

21.III. - wtorek - 1630

4.IV. - wtorek - 1630

23.V. - wtorek, Nabożeństwo Majowe - 1810

11.VI. - niedziela

 

Rok III

Opiekun: o. Marcin Siemek O. Carm.

Prowadzący: Iwona Borek, Elżbieta Holica-Bochenek

Harmonogram

 Gr I - Poniedziałki

godz. 18.00

Gr II - Czwartki

godz. 15.45

Wspólne

17 X

7,14,21 XI

5 XII

9,23 I

13,20 II

6 III

 

20 X

10,17,24 XI

8 XII

12,26 I

16,23 II

9 III

9 X – Eucharystia g. 1630

27 X – Różaniec g. 1815

11 XII – Eucharystia g. 1630 – Zawierzenie NMP

21 XII – Roraty g. 600

15 I – Eucharystia g. 1630 – Opłatek

12 III – Eucharystia o 1730 + Gorzkie Żale

23,29 III – Próby g. 1930

30 III – Bierzmowanie g. 1700