Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

W naszej parafii odbywa się 2 letnie przygotowanie w grupach wiekowych. Po tym okresie, jeśli kandydat wypełni powzięte zobowiązana może przystąpić do Sakramentu.

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. (Kandydat ma możliwość wyboru terminu spotkania, ewentualnie po uzgodnieniu z prowadzącym na zamianę spotkania na inny sposób odpracowania). Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać, najpóźniej na kolejnym spotkaniu.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).

7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą zasadniczo raz w tygodniu w kościele parafialnym. Terminy spotkań zostaną podane na pierwszym spotkanianiu organizacyjnym i kolejnych spotkaniach w poszczególnych grupach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rok I (klasy VII ) – opiekunowie: s. Dominika Moskal CSFN, Iwona Borek

Spotkania dla kandydatów

Spotkania

odbywają się we wtorki o godz. 16.00

2017 r. – 10. X; 7. XI; 21. XI; 19. XII;

2018 r. – 23. I; 6. II; 13 III; 17. IV;

Celebracje

odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

26. X 2017 r. – Różaniec, godz. 17.45

6. XII 2017 r. – Roraty, godz. 6.00

13. I 2018 r. – spotkanie świąteczne, godz. 15.00-17.00

23. III 2018 r. – Droga Krzyżowa, godz. 20.00

8. IV 2018 r. – Msza św. + wyjazd do Łagiewnik, godz. 9.00-12.00

8. V 2018 r. – Nabożeństwo majowe, godz. 17.45

19. V 2018 r. – Zakończenie I roku przygotowań do sakramentu bierzmowania, godz. 15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok I (klasy 2 gimnazjum) – opiekunowie: o. Adam Matoryn O. Carm., Krzysztof Kordylewski, Tomasz Korta

Spotkanie wspólne dla rodziców i kandydatów – 12.X 2017 r. o godz.18.00 w Bazylice (Kaplica Bracka)

Spotkania dla kandydatów

Spotkania

odbywają się we wtorki o godz. 17.00 w Kaplicy Brackiej

2017 r. – 4. X; 7. XI; 5. XII;

2018 r. – 23. I; 6. III; 3. IV (+ test wiedzy nt Triduum Paschalnego);

22. V (godz. 1800); 5. VI (godz. 1800)

Celebracje

odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

12. X 2017 r. – Różaniec, godz. 18.15

20. XII 2017 r. – Roraty, godz. 6.00

15. III 2018 r. – Droga Krzyżowa, godz. 17.30

29. III 2018 r. – Wielki Czwartek

30. III 2018 r. – Wielki Piątek

31. III 2018 r. – Wigilia Paschalna

19. V 2018 r. – Spotkanie przed zakończeniem I roku przygotowania do bierzmowania, godz. 15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok II – opiekunowie: o. Marcin Siemek O. Carm., Grzegorz Bobek, Mateusz Lechwar

Spotkanie wspólne dla rodziców i kandydatów – 15. X 2017 r. po Mszy św. o godz. 13.00 w Bazylice

Spotkania dla kandydatów

Spotkania

odbywają się w środy o godz. 17.00 w Eliaszówce

2017 r. – 11. X; 25. X; 8. XI; 22. XI; 6. XII; 20. XII

2018 r. – 10. I; 24. I; 7. II; 7. III

Celebracje

odbywają się przeciętnie raz w miesiącu, w różne dni tygodnia

 

19. X 2017 r. – Różaniec, godz. 18.15

13. XII 2017 r. – Roraty, godz. 6.00

14. II 2018 r. – Środa Popielcowa, godz. 18.00

16. III – 2018 r. Droga Krzyżowa, godz. 20.00

Bierzmowanie w czwartek 15 marca 2018 r. o godz. 17.00.